oddělovač
Zelené centrum v Třanovicích
Obec Třanovice
MAS Pobeskydí
Evropské vzdělávací fórum pro rozvoj venkova
Spolek pro obnovu venkova
Program obnovy venkova
Program obnovy venkova

Revitalizace brownfields

Realizace projektu revitalizace zemědělského areálu do venkovské průmyslové zóny je dobrým příkladem spolupráce a utváření partnerství samosprávy obce s podnikatelskými subjekty a neziskovými organizacemi. Díky porozumění partnerů, podílejících se na projektu (obec Třanovice, Tranagro a. s., Třanovice služby o. p. s., bývalý Okresní úřad ve Frýdku – Místku, později vedení Moravskoslezského kraje, Spetra s. r. o., Jindřich Mackowski – Chovex, Agrochovex s. r. o., Patrem s. r. o., Vinis s. r. o. a firma Rudolf Szarzec), došlo k obnově areálu, který už nesloužil svému účelu a který je dnes využíván pro potřeby podnikatelů a neziskových organizací.


Poté co bylo v roce 1999 rozhodnuto o likvidaci společnosti Tranagro, a. s. (viz záložka Historie), jejímž jediným akcionářem byl Pozemkový fond ČR, stal se likvidátorem společnosti Ing. Jan Laitl, CSc., který stál před nelehkým úkolem majetkového vyrovnání zkrachovalé firmy.


V květnu 1999 byla založena společnost Třanovice služby, o. p. s., která plnila řadu náročných úkolů spjatých s revitalizací areálu. Ředitelem společnosti se stal Ing. Oto Onderek. V témže roce přistoupil k realizaci záměru i Karel Baron, na nějž delegoval likvidátor společnosti některé své pravomoci spojené zejména s prodejem majetku a vyrovnáním závazků.


Záměr obce vytvořit z areálu funkční venkovskou průmyslovou zónu (podnikatelské centrum) inicioval starosta Třanovic, Bc. Jan Tomiczek, který se touto myšlenou zabýval již před rokem 1998. Bylo rozhodnuto, že nemovitosti patřící zkrachovalé společnosti Tranagro musí patřit obci, která jednotlivé zemědělské objekty prodá místním a regionálním podnikatelům, kteří sem umístí své nezemědělské aktivity i místo podnikání a nemovitost zvelebí. Centrální část areálu s číslem popisným 1 získá obec a využije pro podporu drobného podnikání místních občanů („podnikatelský inkubátor“).


Pro realizaci projektu revitalizace areálu se podařilo získat dotaci z předvstupních fondů Evropské unie (SAPARD, PHARE), ale i z národních dotačních programů. Projekt byl uskutečňován po dílčích částech, na které byly uplatňovány dotace z mnoha různých programů. Obec prostřednictvím společnosti Třanovice služby rovněž pomáhala získat dotace některým podnikatelským subjektům, které do projektu vstoupily, ať už na nákup nemovitostí, tak i na jejich rekonstrukci. 


Obec investovala 132 mil. Kč, z toho dotace ze státních fondů a předvstupních fondů EU činila 102 mil. Kč. Dalších cca 100 mil. Kč investovali sami podnikatelé.


Tranagro bylo definitivně vymazáno z obchodního rejstříku 19. dubna 2006. Celý areál prošel náročnou a zásadní revitalizací, obec Třanovice dosáhla svého náročného předsevzetí a dnes úspěšně vládne ve vesnické podnikatelské zóně Třanovice, kde spolu s podnikateli vytvořila 450 pracovních míst. Zóna je dnes v rámci okolí ojedinělou a skýtá nové možnosti strategie rozvoje obce i celého regionu.

 

Škola obnovy venkova v Třanovicích se tématem revitalizace brownfields zabývá systematicky již od doby vzniku zdejší zóny. V roce 2009 uspořádala konferenci "Revitalizace - 10 let poté..." a v současné době se podílí na provozování galerie na chodbě v 1. patře Kapplova dvora, kde je ke zhlédnutí připravena výstava "Revitalizace brownfields v Moravskoslezkém kraji".

ZDROJ: 

J. Al Saheb, R. Jež, J. Kristian, D. Pindur: Třanovice v proměnách staletí. Třanovice 2010.
Revitalizace – 10 let poté … Třanovice 2009.

Další zajímavosti najdete v publikaci Příběh sebeobnovy: Revitalizace brownfieldů v Třanovicích, David W. Novák, 2015 (vydala ObecTřanovice) Jde o čtivý příběh o zdravém selském rozumu a svéprávnosti na moravském venkově popisující přeměnu Kapplova dvora ve venkovskou podnikatelskou zónu.