oddělovač
Zelené centrum v Třanovicích
Obec Třanovice
MAS Pobeskydí
Evropské vzdělávací fórum pro rozvoj venkova
Spolek pro obnovu venkova
Program obnovy venkova
Program obnovy venkova

Zákaldní teze ŠOV

 

Základní teze pro práci škol obnovy venkova

 

přijaté na historicky prvním setkání zástupců ŠOV ČR, organizovaném ŠOV Třanovice v Komorní Lhotce, hotel Premiér, 23. - 24. října 2003

 

1. Práce s obcemi - zhodnocení venkovských komunit

 

Škola obnovy venkova je založena ke spoluúčasti při společném úsilí s venkovským obyvatelstvem identifikovat představy o potřebách venkova a zajistit, aby se zaváděné a realizované projekty kryly s těmito potřebami.

Cílem je posílit ducha obecní (venkovské) soudržnosti a všechny zapojit do obecního dění:

 ·         definovat a shodnout se na místních potřebách a možnostech zlepšení kvality venkovského života

 ·         napomáhat rozvoji a zavádění sociálních, kulturních a ekonomických projektů zachycujících tyto potřeby a možnosti

 ·         hájit životní prostředí venkova, přijmout zásady udržitelného rozvoje venkova, chránit a dále zprostředkovat bohaté dědictví otců i přírodní jedinečnosti venkova.

 ·         Aktéři školy obnovy venkova musí být přesvědčeni, že:

 ·         životní zkušenosti, vědomosti a myšlení místních lidí, kteří se školou spolupracují, pomáhají odhalit a definovat mnoho místních problémů

 ·         vedením místních lidí k tomu, aby se podívali na své vlastní okolí novým a neotřelým pohledem lze dosáhnout rozvoje nových a inovačních řešení místních potřeb

 ·         zapojením všech částí komunity a využitím všech možností jak svést komunity dohromady lze dosáhnout toho, že místní lidé podpoří i projekty s dlouhodobou návratností

 ·         škola obnovy venkova může vylepšit mnohé na kvalitě venkovského života napomáháním vzniku různých partnerství a poskytnutím přístupu k široké základně odborníků

 

HOLISTICKÝ PŘÍSTUP k rozvoji venkova (metoda z iniciativy LEADER):

„Stále je třeba mít na paměti, že úsilí o zlepšení v jedné z oblastí rozvoje venkova se zároveň zhodnotí v ostatních oblastech."

 

 
2. Vytváření obecní (venkovské) kultury podnikání

 

Úkolem Šov v této oblasti bude napomoci změně v myšlení místních lidí, aby se součástí jejich způsobu života stalo vyhledávání podnikatelských příležitostí v širokém spektru možných aktivit a místních zdrojů. Šov by měla lidem otevřít oči, aby si uvědomili, že těmito zdroji podnikatelských příležitostí jsou oni sami, jejich přírodní a kulturní dědictví a sociální a ekonomické potřeby.
Motto pro společnou práci pak může být:

 ·         Spolu plánovat - vzdělávat se - pracovat - slavit!

 ·         Kdo umí dobře kooperovat, nemusí fúzovat.

 

V kultuře venkovského podnikání prosazovat tři přístupy:

 ·         definice a asistence při rozvoji doposud neodhalené ekonomické aktivity

 ·         zakotvení kultury podnikání komunit - obcí a jednotlivců jako klíčového prvku jejich dalšího rozvoje

 ·         zajištění toho, aby všechny aktivity sociální, ekonomické, kulturní a z životního prostředí poskytovaly dle možností uspokojivý ekonomický přínos

 

Pět klíčových aktivit v kultuře podnikání:

 ·         zajistit úniky - podívat se na aktivity v regionu z třetí dimenze, aby bylo vidět, kudy utíkají peníze

 ·         pokrýt hluchá místa - peníze, jež přitékají, rozprostřít co nejvíce po regionu

 ·         ekonomicky hospodařit - dobrý hospodář zhodnotí to, co má

 ·         místní akční podnikatelský plán

 ·         networking - vytváření sítí místních a regionálních organizací dle zájmových oblastí, cílů, potřeb.

 

 

3. Zhodnocení venkovského životního prostředí

 

V této oblasti by měli mít aktéři školy obnovy venkova neustále na paměti, že kvalita prostředí a bohatství přírodních zdrojů jsou základem místní ekonomiky a silnou atrakcí pro návštěvníky a investory.
Zachránit venkovské prostředí dalším generacím znamená jednoznačně zvolit komunitní přístup - dát nápady dohromady, pohlédnout na své okolí neotřelým pohledem a zajistit, aby projekty měly dlouhotrvající dopad!
Každý jednotlivec musí hrát roli v ochraně a zachování našeho dědictví pro budoucnost.

 

Existuje pak mnoho příležitostí k následujícím aktivitám:

 ·         Založení oblastí přírodních specifik

 ·         Zavádění recyklace a kompostování

 ·         Ochraně lesů, vod a veřejné zeleně před znečištěním

 ·         Obnově, ochraně a interpretaci dědictví venkova

 ·         Výuce tradičních řemesel a dovedností

 ·         Prezentaci umění v životním prostředí

 ·         Mapovací, dokumentační a prezentační činnosti

 

V diskusi přijaty další návrhy z mnoha možných činností Šov:

 ·         Podporovat práci s dětmi a mládeží v místě samém, zachování venkovského školství a veřejně prospěšných aktivit občanských sdružení a spolků

 ·         Metodická pomoc při prací s internetem v obcích regionu

 ·         Vzájemné spolupráci mezi ŠOV ČR v organizaci zájezdů a při publikační činnosti

 ·         Věnovat pozornost aktivitám krajským spolkům obnovy venkova