oddělovač
Zelené centrum v Třanovicích
Obec Třanovice
MAS Pobeskydí
Evropské vzdělávací fórum pro rozvoj venkova
Spolek pro obnovu venkova
Program obnovy venkova
Program obnovy venkova

Historie 2006 - dosud

2006

 •  ·         realizace seminářů Program rozvoje kraje, Správní řád, Rozvojové problémy v severozápadní části MsK, Strategie rozvoje venkova na další plánovací období, Možnosti vzdělávání na venkově
 •  ·         iniciace prvního setkání všech místních akčních skupin působících v Moravskoslezském kraji
 • ·         kulaté stoly mikroregionů Žermanické a Těrlické přehrady
 •  ·         workshopy k venkovské podnikatelské zóně -  mikroregion Moštěnka a Združenie obcí Poloniny
 •  ·         dotazníková akce pro projekt komunitního plánování při akcích s mládeží z POV MMR
 •  ·         prezentace OZE  a Klastru OZE v MsK na výstavě Infotherma ve Frýdlantu nad Ostravicí
 •  ·         organizace výpravu divadelního kroužku dětí z MRG Stonávka na Mezinárodní festival dětského divadla v Sisku v Chorvatsku
 •  ·         účast na Evropském týdnu venkovského vzdělávání 2006 – Komunitní školy v Borech na Vysočině
 •  ·         studijní cesta na Slovensko do Liptovského mikroregionu za realizovanými projekty Programu obnovy dediny
 •  ·         exkurze do Německa, St. Alban - Evropská vesnice roku 2000, aspirující na titul Vesnice s nulovou zátěží na ŽP
 •  ·         vydána brožura "Moravskoslezská vesnice roku“ s výsledky krajského kola soutěže Vesnice roku v průběhu 11 let historie
 •  ·         publikováno 6 článků v časopisech Veřejná správa, Stonávka a Zemědělská škola
 •  ·         organizace slavnostního setkání k 5. výročí vzniku KO SPOV MsK

 

2007

 ·         semináře Novinky ve stavebním zákoně, Rozpočtové určení daní z pohledu malých obcí, Program rozvoje venkova 2006 -2013, Rozvíjíme venkov na příkladech dobré praxe, Prezentace realizovaných rozvojových projektů v mikroregionu Žermanické a Těrlicé přehrady

 ·         účast na Evropském kongresu obnovy vesnice v Opole v Polsku

 ·         účast na setkání škol obnovy venkova ČR ve Vlašimi

 ·         studijní cesta do departmánu Morbihan v Bretani s tématy: Volnočasová zařízení a územní plánování, Zemědělství, zemědělská turistika a místní rozvoj a Turistika, její trvalý rozvoj a ekonomický rozvoj

 ·         organizace ankety k soutěži Vesnice roku v rámci MsK u všech obcí kraje

 

2008

 •   semináře Územní plán obce – jeho aplikace při rozhodování o využití, Praktikum vytápění biomasou v obcích, Možnosti výstavby nízkonákladových čistíren v obcích, Rozpočtové určení daní – aktuální stav, Obnova a rozvoj moravskoslezského venkova – workshop pro delegaci partnerů z Bretaně
 •  vydání brožury Moravskoslezská Vesnice roku 2007 – 2008
 • cesto do Bretaně - potvrzení spolupráce mezi sdruženími obcí oblasti Silfiac a obcí povodí Stonávky
 •  účast na Setkání škol obnovy venkova 2008 v Hořicích
 •  studijní cesta na Slovensko, Terchovská dolina – Rozvoj venkova a turistické a sportovní atrakce
 •  studijní cesta do mikroregionu Strakonicko a účast na semináři Regionální podpora rozvoje venkova v ČR v Českých Budějovicích, pořádaném MMR a SPOV

 

2009

 • semináře Aktuální nabídka podpory v oblasti životního prostředí, Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje, Rozvojové projekty v oblasti Slezské Harty, Desatero krajům – prezentace k podpoře obnovy venkova, Zelená úsporám, Informační systém datových schránek
 • studijní cesta do mikroregionu Podblanicko
 • organizace konference Revitalizace bývalých zemědělských objektů – stav po 10 letech
 •  účast na setkání evropských škol obnovy venkova v Eincklingen, Německo a
 •  účast na celostátním setkání ŠOV v Klenčí pod Čerchovem
 •  vydání brožury Škola obnovy venkova Třanovice – 10 let dobré praxe
 • pilotní projekt Praktikum environmentální výchovy - exkurze žáků a studentů k tématu EVVO

2010

 •  semináře Mladá generace a rozvoj venkova, Setkání starostů a vedení Slezské církve evangelické A.V., Zemědělská a lesnická činnost – spolupráce s obcí, Zapojení obcí Moravskoslezského kraje do plánovacích perspektiv 2014 -2020, OPS nově – zákon č. 231/2010
 •  studijní cesta do Litvy, Estonska a Finska, realizace dvoustranných seminářů
 •  studijní cesta k Místní akční skupině Krajina srdce na Táborsku
 •  projekt publikace Tvář venkova – společný s mikroregionem Podblanicko
 •   vydání brožury Krajská organizace SPOV v Moravskoslezském kraji – 10 let

 

2011

 •  semináře Realizované projekty regionu Slezská brána, Česko-francouzský seminář k rozvoji turistického ruchu na venkově, Prezentace na semináři na Celostátním setkání ŠOV ČR, Seminář k rozvojovým projektům na území MAS Sdružení Růže, Aktuální rozvojové programy – obec, mikroregion
 • konference „Bez integrace nemá venkov šance?“
 • konference „10 let iniciativy Krajské organizace SPOV Moravskoslezského kraje“
 • konference „Program obnovy rodiny“
 • účast na setkání evropských škol obnovy venkova v bavorském Berchingu
 • účast na mezinárodním sympoziu „Sociální obnova vesnice“ v dolnorakouském parlamentu v St. Pölten.
 • studijní cesta na území MAS Sdružení Růže v jižních Čechách
 • druhé aktualizované vydání brožury „10 let KO SPOV MsK“
 • spolupráce na realizaci projektu Zelené centrum v Třanovicích - Třanovice služby, o. p. s.
 • spolupráce na realizaci projektu EuroNet spolufinancovaném z Operačního programu Přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013

 

2012

 • seminář a exkurze po mikroregionu Stonávky a Žermanické a Těrlické přehrady pro MAS Opavsko, seminář na KÚ Ostrava: Aktuální otázky k regionálnímu školství a Problematika regulace hazardu, seminář k zeleni na veřejných prostranstvích a k vodnímu režimu krajiny, Markvartovice, seminář v Bukovci: Venkovská komunita, pojem "sociální vesnice", česko-srbský seminář v Třanovicích - sdílení zkušeností v rozvoji venkova = vše realizováno za podpory MMR ČR
 • lektorská účast na 10. celostátním setkání ŠOV ČR ve Vlašimi
 • účast na interním pracovním setkání evropských ŠOV v Thierhaupten, Německo
 • studijní cesta k MAS Pošumaví (seminář Úborsko) a MAS Vodňanská ryba (seminář Vodňany)
 • studijní cesta do Srbska, spolupráce s AERD v Padině
 • spolupráce na realizaci projektu Zelené centrum v Třanovicích 2012 - Třanovice služby, o. p. s.
 • uspořádání konference Trvale udržitelný život na venkově, Třanovice 
 • spolupráce na realizaci projektu "EuroNet" spolufinancovaném z Operačního programu Přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013

 

2013

 • seminář Tvorba pracovních míst na venkově a Certifikace budov, Kunín, info seminář na KÚ Ostrava: Současnost a budoucí plánovací období 2014+ VENKOV, Prorodinná politika, Zkušenosti z mise v Afghánistánu, seminář Trvale udržitelný život na venkově – práce s obecní komunitou a Principy památkové péče, Skotnice, česko-srbský seminář a partnerství s Asociací pro RR v Padině, seminář Nové rozpočtové určení daní a jeho dopady na obce, Jeseník nad Odrou = vše realizováno za podpory MMR ČR
 • založení konzultačního střediska Virtuální univerzity 3. věku při ŠOV Třanovice, o. p. s., LS 2012/2013 téma Lidské zdraví, 9 studentů, ZS 2013/2014 témata Etika jako východisko z krize společnostia Čínské byliny na naší zahrádce, 17 studentů 
 • spolupořádání semináře k Programu obnovy rodiny, SPOV Čr, Brno - Tuřany
 • účast na setkání ŠOV ČR ve Vískách
 • exkurze a seminář v regionu MAS Kyjovské Slovácko a MAS Podhoran, exkurze u ŠOV Modrá u Velehradu
 • organizace exkurze pro občany Třanovic za příklady dobré praxe v obci Skotnice a Jeseník nad Odrou
 • realizace projektu Zelené centrum v Třanovicích 2013, podporováno Moravskoslezským krajem
 • spolupráce na realizaci projektu "Informujme sa navzájov - rozvoj informačných systémov v Bystrickej doline a mikroregiónu povodí Stonávky" spolufinancovaném z Operačního programu Přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013
 • spolupráce na realizaci projektu SMO ČR - "Podpora meziobecní spolupráce" z OP Lidské zdroje a zaměstnanost

2014

 • organizace seminářePosílení úlohy SPOV  ČR - aktivity ve vyjednávání o novém plánovacím období EU 2014 - 2020 a využití metody "LEADER" a Zkušenosti s tvorbou pracovních míst na venkově, Stará Ves nad Ondřejnicí, seminář na KÚ Ostrava s tématy Sociální plánování a jeho spolufinancování obcí a Územní plán - jeho očekávaný obsah, seminář v Dívčím Hradu:Možnosti spolupráce s Fakultou stavební VŠB TU Ostrava a Aktuality z meziobecní spolupráce na Osoblažsku - exkurze po turistických atraktivitách.
 • pokračování Virtuální univerzity 3. věku při ŠOV Třanovice, o. p. s., LS 2013/2014 téma Život a dílo Michelangela Buonarroti a Dějiny oděvní kultury, 18 studentů
 • studijní cesta do Centra rozvoje v České Skalici a do Polska
 • realizace jarních exkurzí v rámci Zeleného centra v Třanovicích 2014, EVVO pro základní a střední školy
 • spolupráce na realizaci projektu "Informujme sa navzájov - rozvoj informačných systémov v Bystrickej doline a mikroregiónu povodí Stonávky" spolufinancovaném z Operačního programu Přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013
 • spolupráce na realizaci projektu SMO ČR - "Podpora meziobecní spolupráce" z OP Lidské zdroje a zaměstnanost